.

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami...

Przypowieść o siewcy. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

piątek, 22 kwietnia 2016

Pierwszy List Św. Jana Apostoła

Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu

Dzieci, jest już ostatnia godzina
i tak, jak słyszeliście,
antychryst nadchodzi,
bo oto teraz właśnie
pojawiło się wieli antychrystów;
stąd poznajemy,
że jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas
lecz nie byli z nas;
bo gdyby byli z naszego ducha,
pozostaliby z nami;
a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie
namaszczenie od Świętego
i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
Ja wam nie pisałem,
jakobyście nie znali prawdy,
lecz, że ja znacie
i że żadna fałszywa nauka
z prawdy nie pochodzi.
Któż zaś jest kłamcą,
jeśli nie ten, kto zaprzecza,
że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to,
co słyszeliście od początku.
Jeżeli będzie trwało w was to,
co słyszeliście od początku,
to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
A obietnicą tą,
daną przez Niego samego,
jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych,
którzy wprowadzają was w błąd.
Co do was, to namaszczenie,
które otrzymaliście od Niego,
trwa w was
i nie potrzebujecie
pouczenia od nikogo,
ponieważ Jego namaszczenie
poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe
i nie jest kłamstwem.
Toteż trwajcie w nim tak,
jak was nauczył.
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi,
mieli w Nim ufność
i w dniu Jego przyjścia
nie doznali wstydu.

środa, 13 kwietnia 2016

Pierwszy List Św. Jana Apostoła

Należy zachować przykazania

Po tym zaś poznajemy,
że Go znamy,
jeżeli zachowujemy
Jego przykazania.
Kto mówi: "znam Go"
a nie zachowuje
Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
Kto zaś zachowuje
Jego naukę,
w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy,
że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi,
że w Nim trwa,
powinien również
sam postępować tak,
jak On postępował.
Umiłowani,
nie piszę do was
o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu
istniejącym od dawna,
które mieliście
od samego początku;
tym dawnym
przykazaniem jest nauka,
którąś-cie słyszeli.
A jednak piszę wam
o nowym przykazaniu,
które prawdziwie
jest w Nim i w nas,
ponieważ
ciemności ustępują,
a świeci
już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi,
że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego,
dotąd jeszcze
jest w ciemności.
Kto miłuje swego brata,
ten trwa w światłości
i nie może się potknąć.
Kto zaś
swojego brata nienawidzi,
żyje w ciemności
i działa w ciemności,
i nie wie,
dokąd dąży,
ponieważ
ciemności dotknęły
ślepotą jego oczy.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Ewangelia według Św. Mateusza

Modlitwa

Gdy się modlicie,
nie bądźcie jak obłudnicy.
Oni lubią w synagogach
i na rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać.
Zaprawdę, powiadam wam
otrzymali już swoją nagrodę.
Ty zaś, gdy chcesz się modlić,
wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi
i módl się do Ojca twego,
który jest w ukryciu.
A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu,
odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie
gadatliwi jak poganie.
Oni myślą,
że przez wzgląd
na swe wielomówstwo
będą wysłuchani.
Nie bądźcie podobni do nich!
Albowiem wie Ojciec was,
czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje
niech Twoja wola
spełnia się na ziemi,
tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym,
którzy przeciw nam zawinili
i nie dopuść,
abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom
ich przewinienia i wam przebaczy
Ojciec wasz niebieski.
Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom
i Ojciec wasz nie przebaczy
wam waszych przewinień.

sobota, 2 kwietnia 2016

Księga Malachiasza

Nagroda i kara w dniu Pańskim

Bardzo przykre stały się wasze mowy
przeciwko Mnie - mówi Pan.
Wy zaś pytacie:
Cóż takiego mówiliśmy
między sobą przeciw Tobie?
Mówiliście:
Daremny to trud służyć Bogu!
Bo jakiż pożytek mieliśmy z tego,
żeśmy wykonywali polecenia Jego
i chodzili smutni w pokucie
przed Panem Zastępów?
A teraz raczej
zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi,
bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni,
którzy wystawiali na próbę Boga,
a zostali ocaleni.
Tam mówili między sobą
ludzie bojący się Boga,
a Pan uważał i to posłyszał.
Zapisano to w Księdze Wspomnień
przed Nim dla dobra bojących się Pana
i czczących Jego imię.
Oni będą moją własnością,
mówi Pan Zastępów,
w dniu, w którym będę działał,
a będę dla nich łaskawy,
jak jest litościwy ojciec dla syna,
który jest mu posłuszny.
Wtedy zobaczycie różnicę
między sprawiedliwym a krzywdzicielem,
między tym, który służy Bogu,
a tym, który Mi nie służy.
Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec,
a wszyscy pyszni
i wszyscy wyrządzający krzywdę
będą słomą, więc spali ich
ten nadchodzący dzień,
mówi Pan Zastępów,
tak że nie pozostawi po nich
ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących Moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
i uzdrowienie w Jego skrzydłach.
Wyjdziecie swobodnie
i będziecie doskakiwać
jak tuczone cielęta.
I podepczecie grzeszników,
gdyż oni obrócą się w popiół
pod stopami nóg waszych w dniu,
w którym Ja będę działał -
mówi Pan Zastępów.
Pamiętajcie o Prawie mego sługi,
Mojżesza, któremu na Cherubinie
poruczyłem ustawy i zarządzenia
dla całego Izraela.
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
przed nadejściem dnia Pańskiego,
dnia wielkiego i strasznego.
I skłoni serce ojców ku synom,
a serce synów ku ich ojcom,
abym nie przyszedł i nie poraził
ziemi izraelskiej przekleństwem.

Wszechświat z ziemią

Moje zdjęcie
Zmartwychwstał Pan w Chwale Boga Ojca i Ducha Świętego